Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa polskiego, w tym z regulacjami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Administratorem danych osobowych jest P.H.U. „OMEGA” MIROSŁAW PAWLIK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 6921029065, REGON 390340073.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej.

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych
P.H.U. „OMEGA” MIROSŁAW PAWLIK zobowiązuje się dbać o to, by dane osobowe były:
 • przetwarzane rzetelnie, zgodnie z prawem, w sposób przejrzysty i bezpieczny
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane
 • przechowywane przez czas nie dłuższy niż to konieczne
 • przetwarzane jedynie w określonym, jednoznacznym i zgodnym z prawem celu oraz zgodnie z celem, w jakim są gromadzone

Cele przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe w celu nawiązania i skutecznego kontynuowania współpracy w zakresie sprzedaży towarów i usług.

Przetwarzamy dane do:
 • wystawiania dokumentów księgowych, a więc w szczególności: imię i nazwisko, firmę, dane adresowe, NIP, numer rachunku bankowego
 • kontaktu a więc w szczególności numer telefonu, adres e-mail

Ujawnianie, przekazywanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym
Ujawnianie i przekazywanie przez nas danych osobowych podmiotom zewnętrznym jest ograniczone do minimum.

Przekazujemy podmiotom zewnętrznym dane osobowe wyłącznie w celu przygotowania i realizacji zamówień w szczególności:
 • pozyskania oferty
 • złożenia i realizacji zamówienia
 • zgłoszenia projektów w systemach producenta

Zobowiązujemy się poinformować osoby, których dane osobowe zostaną przekazane podmiotom zewnętrznym o celu, zakresie, podmiotach przetwarzających i miejscu przetwarzania danych, zgodnie z postanowieniami RODO. Zobowiązanie nie dotyczy sytuacji, gdy taka osoba otrzymała wcześniej ww. informacje od podmiotu przekazującego dane do podmiotu zewnętrznego.

Prawa osoby, której dane dotyczą
 • dostęp do swoich danych osobowych
 • ich sprostowanie
 • usunięcie
 • cofnięcie lub ograniczenie przetwarzania
 • a także prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Profilowanie
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Kontakt
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych możesz się skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@thymallus.com.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego.